Ce obligații are angajatorul în legătură cu concediul de odihna? Ce se întâmplă în situația în care nu ai efectuat întreg concediul de odihnă într-un an?

Estimated read time 3 min read

Conform legislației din țara noastră, respectiv a Legii nr. 53/2003 privind codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiecărui salariat îi este garantat dreptul la concediu de odihna anual plătit, ce nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

În ceea ce privește efectuarea concediului de odihnă, acesta trebuie realizat în fiecare an, mai puțin în situația în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual în anul calendaristic respectiv. În acest caz, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.  Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului individual de munca.

Efectuarea concediului de odihna se realizează in baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face pana la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca, iar prin programare individuala se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. Salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

În cazul in care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat sa stabilească programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mica decât salariul de baza, indemnizațiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevăzute in contractul individual de muncă.

Indemnizația de concediu de odihna reprezintă media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numărul de zile de concediu și se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Autor: Adina Comanescu

You May Also Like

More From Author